ES struktūrinių fondų lėšos padeda įveikti sunkumus derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus

Laikraštis „Kelmiškiams“. Nr. 36(119), 2010 m. rugsėjo 10 d.

Nerijus ŠARAUSKAS

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus miesto skyrius, bendradarbiaudamas su projekto partneriais – Lietuvos samariečių bendrijos (LSB) Kelmės skyriumi, Utenos darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba ir Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialu teikiamu projektu siekia suteikti kompleksišką pagalbą asmenims, patiriantiems sunkumų derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte didžiausias dėmesys yra skiriamas šiuo laikotarpiu aktualioms socialinėms problemoms spręsti.

Vaikų dienos centras -vaikams iš nepilnų šeimų

– Nors kalbant apie šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo sunkumus, kuriuos patiria vaikus auginančios nepilnos šeimos, dažniau yra keliama ikimokyklinio ugdymo paslaugų trūkumo problema, tačiau vaikams pradėjus lankyti mokyklą, tėvai susiduria su nauja problema – vaikų popamokinio užimtumo problema, – teigia LSB Kelmės skyriaus vicepirmininkė Daiva Lileikienė.

Atsižvelgdami į tokią situaciją Lietuvoje, projekto pareiškėjas ir partneriai teikia dienos centrų paslaugas vaikams Vilniuje, Jurbarke ir Kelmėje asmenims, kurie nedirba jų dalyvavimo projekto veiklose metu, ir dirbantiems asmenims, jų darbo metu.

Pasak D. Lileikienės, jau beveik metus laiko 7-10 metų vaikus kiekvieną darbo dieną kviečiantis Vaikų dienos centras – didelė pagalba tėvams, suteikianti galimybę sėkmingai derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

LSB Kelmės skyriaus vicepirmininkė džiaugiasi, kad LSB Vilniaus miesto skyriui su partneriais parengus projektą ir gavus ES struktūrinių fondų paramą, LSB Kelmės skyriaus Vaikų dienos centre vaikai gali paruošti pamokas, žaisti, sportuoti, užsiimti įvairia edukacine veikla.

Daugiau informacijos darbdaviams

Daugelis darbdavių mano, kad darbui turi būti teikiama didesnė svarba nei šeimai, manoma, kad šeimos ir darbo vaidmenų derinimas – daugiau moterų, o ne vyrų problema, darbas namuose dažniausia toleruojamas tik ne darbo metu ir panašiai. Kelmės miesto ir rajono darbdaviai – smulkieji verslininkai, kurie nėra pakankamai informuojami ir šviečiami apie didėjantį šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo problemos mastą (ypatingai tai aktualu ekonominės krizės akivaizdoje, kai verslo organizacijos susiduria su išlikimo problema), jie taip pat turi būti skatinami nusimatyti ilgalaikes strategijas, kurti palankias šeimai darbovietes, supažindinami su gaunama nauda, kurią organizacijai sukuria palanki šeimai aplinka.

– Siekdami suteikti daugiau informacijos darbdaviams, projekte esame numatę darbdavių mokymo ir švietimo veiklą, kurios gyvendinimui bus pasitelkti patyrę ekspertai, galintys suteikti aktualiausią teisinę, lyčių lygybės ir kt. informaciją, sudarančią prielaidas keisti darbdavių nuostatas bei suteikti jiems praktinių žinių ir patarimų palankios šeimai darbovietės kūrimo tema. Siekdami skleisti palankios šeimai darbovietės idėją LSB Vilniaus ir Kelmės skyriai projekto metu taip pat dalyvaus darbdavių ir darbuotojų atstovams skirtuose mokymuose ir savo veiklos principus bei metodus tobulins, siekdami, kad jų organizacijoje dirbantys žmonės bei savanoriai patirtų kuo mažesnį šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo stresą, – sako Daiva Lileikienė.

Pagalba slaugantiems neįgaliuosius ar senyvo amžiaus žmones

– Pagal šį projektą siekiame pagelbėti ir tiems asmenims, kurie susiduria su ypatingai dideliais sunkumais derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus – asmenims, slaugantiems neįgaliuosius ar senyvo amžiaus žmones. Slaugos namuose paslaugos šiuo metu Lietuvoje yra labai sunkiai prieinamos: nemokamų ar iš dalies valstybės finansuojamų paslaugų labai trūksta, o privačių asmenų teikiamos paslaugos dažnai yra nelegalios, todėl negali būti užtikrinta nei paslaugų kokybė, nei atsakomybė, – sako pašnekovė.

Dažniausia asmenims, slaugantiems neįgalų ar senyvo amžiaus asmenį stinga informacijos apie socialines paslaugas teikiančias įstaigas ir jų teikiamas paslaugas, kuriomis pasinaudoję slaugytojai galėtų visiškai arba dalinai grįžti į darbo rinką.

Slaugos namuose teikiamos paslaugos ateityje taps dar opesnės dėl gyventojų senėjimo tendencijos: vis didesniam asmenų skaičiui reikės slaugos ir priežiūros, vis didesnis skaičius asmenų dėl šios problemos negalės pilnavertiškai dalyvauti darbo rinkoje.

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių globos problema turi ir kitą svarbų aspektą: Lietuvos gyventojų tarpe vyrauja nuostata, kad pareiga rūpintis silpnesniais šeimos nariais – moters pareiga ir atsakomybė, dėl kurios jos patiria didesnį stresą derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus, o neretai išvis turi atsisakyti karjeros galimybių, kad galėtų padėti artimam žmogui, reikalaujančiam priežiūros ir slaugos.

Anot D. Lileikienės, siekiant prisidėti prie šios tikslinės grupės dalies problemų sprendimo, projekto metu yra teikiamos socialinės slaugos paslaugos namuose neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms. Taip pat bus organizuojami mokymai tikslinei grupei „Šeimos įsipareigojimų pasidalijimas“, kurių metu dalyviai šviečiami ir informuojami apie lyčių lygybės principus, žmogaus teises, šeimos įsipareigojimų pasidalijimo teikiamą naudą.

Mokymai suteiks daugiau galimybių įsidarbinti

Pagrindinis įvairių socialinių paslaugų tikslas yra sudaryti sąlygas asmeniui ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

– Projekto metu numatyti šeimos įsipareigojimų nedirbančių asmenų bendrųjų įgūdžių (kompiuterinio raštingumo ir užsienio kalbos) mokymai bei psichologinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, – sako D. Lileikienė.

Pasak jos, mokymų ir konsultacijų tikslas – suteikti asmenims aktualias žinias ir įgūdžius, kurie padėtų jiems Įgyti daugiau pasitikėjimo ir motyvacijos aktyviai siekti karjeros (pasitikėjimas savimi ir motyvacijos stoka – ypač opi problema ilgesnį laiką nedirbančių asmenų tarpe), suteiktų konkurencinį pranašumą darbo rinkoje.

Baigę šiuos mokymus asmenys gebės nusistatyti savo poreikius, įvardinti problemas ir įvertinti vidinius ir išorinius išteklius bei galimybes. Mokėdami užsienio kalbą ir naudotis kompiuteriu kelmiškiai galės rinkti informaciją apie galimus problemų sprendimo būdus, bendradarbiauti su pagalbą teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis bei į šeimos ir darbo derinimo procesą įtraukti visus šeimos narius.

– Mokymo ir konsultavimo paslaugos nedirbantiems asmenims, derinant kartu su socialinėmis paslaugomis (vaikų priežiūra ir ugdymas dienos centruose bei neįgaliųjų ar senyvo amžiaus žmonių socialinė slauga namuose) sudaro palankias sąlygas šiems asmenims siekti įsidarbinimo. Tikimės, kad bent trečdalis nedirbančių šios grupės atstovų projekto metu įgyvendinamų veiklų dėka įsidarbins per pusmetį dalyvavimo projekto veiklose ar projekto pabaigos, – tikino LSB Kelmės skyriaus vicepirmininkė.

Projektui „Švietimas ir priežiūra – šeimos ir karjeros suderinamumo pagrindas“ skirta beveik 1,5 mln. litų iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų. Projektu siekiama šviesti ir konsultuoti darbdavių, darbuotojų ir savivaldybių atstovus palankios šeimai darbovietės kūrimo klausimais ir savo asmeniniu pavyzdžiu skleisti šią praktiką įvairiuose Lietuvos regionuose.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.