Savanorystė ir bendradarbiavimas

2021 m. kovo 19 dieną Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriuje lankėsi Kelmės samariečių pirmininkas Saulius Mockus. Apsilankymo tikslas buvo susipažinti su kolegų veiklomis ir kolektyvu, pasidomėti darbo ir savanorystės organizavimu, apžiūrėti turimus pastatus ir patalpas, išgirsti apie būsimus planus.

Telšių pirmininkas Kazimieras Mitkus svečiui aprodė samariečių „Atiduotuvę“, kur vienoje patalpoje viskas už ačiū, o kitoje žmonės už paaukojimą gali įsigyti rūbų, avalynės, namų apyvokos reikmenų. Apžiūrėta maisto lauknešėlių atidavimo patalpa. Telšių mieste stovi 15 tekstilės konteinerių, kur žmonės gali atiduoti jiems atliekamus tvarkingus rūbus. Tokiu būdu jie remia samariečių organizaciją. Taip pat apsilankyta sandėliuose, kuriuose kelmiškių samariečių pirmininkas iškrovė atvežtą kolegoms slaugos inventorių: tris neįgaliųjų vežimėlius, penkias vaikštynes judesio negalią turintiems žmonėms, alkūninių lazdų, rūbų.

Telšiškių samariečių specialistai, dirbantys įvairiose projektinėse veiklose, svečiui papasakojo apie vykdomus projektus, domėjosi panašiomis veiklomis Kelmėje. Samariečių biure buvo ilgai dar diskutuota apie pagalbą likimo nuskriaustiesiems. Saulius pakvietė kolegas iš Telšių apsilankyti atsakomuoju vizitu ir jeigu leis pandeminė situacija labiau susipažinti su gražiomis Kelmės rajono vietomis ir objektais.

Švęskime drauge Kovo 11-ąją, jaunos Lietuvos gimtadienį!

 

Su artėjančiomis šventėmis !

Palėpės įrengimas plečiant LSB Kelmės skyriaus vaikų dienos centro patalpas

NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „STIPRINTI bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektas.

„Palėpės įrengimas plečiant LSB Kelmės skyriaus vaikų dienos centro patalpas“

Gerinant LSB Kelmės skyriaus pastato technines charakteristikas, estetinį vaizdą, gauto finansavimo ribose (1260 eurų finansavimas) įrengtos palėpės patalpos jas praplečiant vaikų dienos centro veiklų vykdymui. palėpė bus tinkama eksploatacijai. Projekto rezultatas skirtas visiems LSB Kelmės skyriaus vaikų dienos centro lankytojams bei jų šeimų nariams. Praplečiant vaikų dienos centro patalpas palėpėje būtų įrengtos laisvalaikio-sporto, mokymų, meninės edukacinės patalpos, bus užtikrintas geresnis vaikų užimtumas ir veiklų organizavimas. Projekto veiklose dalyvavo 6 savanoriai.

Planuojama į įvairias veiklas įtraukti iki 70 VDC lankytojų ir jų šeimos narių. Pagal palėpės būsimą pritaikymą, projektas neabejotinai bus tęstinis.

LSB Kelmės skyriaus informacija

 

Akcija „Gerumo diena“

Minupių kaimo bendruomenė jau šešioliktus metus, bendradarbiaudama su Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriumi, rudenį rengia akciją „Gerumo diena“, skirtą sunkiai besiverčiantiems kelmiškiams, ateinantiems pavalgyti į samariečių labdaros valgyklą. Akcijos „Gerumo diena“ iniciatorė Minupių kaimo bendruomenės pirmininkė Eurika Drungilienė ir samariečių pirmininkas Saulius Mockus dėkoja už suneštas bulves (apie 1 toną), morkas (150 kg), burokėlius (150 kg), žirnius (15 kg), svogūnus (10 kg), taukus, marinuotas daržoves ūkininkams: I. ir Z. Mačerniams, L. ir A. Lidžiams, , V. ir A. Venskams, Z. Bastakienei , D. ir R Kniūrams, R . Steponavičienei , A. ir P. Lileikiams, A. ir I. Lileikiams, A ir A. Lydžiams, R. ir R. Lidžiams , N. ir P. Stulpinams, V. ir A. Jurgilams, V. Streckui, A. ir G. Vasiliauskams.

Įgyvendinamas projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kelmės rajone“

Kelmės rajono savivaldybė  įgyvendina projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kelmės rajone“. Projekto partneriai VšĮ „Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras“ ir Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius.

Projektu metu bus įkurti bendruomeniniai vaikų globos namai Kelmės mieste arba Kelmės rajone, kuriais siekiama 8 globojamiems vaikams užtikrinti globos, ugdymo, sveikatos, socialines paslaugas, sudaryti tinkamas artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje. Taip pat įgyvendinus projektą vaikams bus teikiamos bendruomeninės socialinės paslaugos, atitinkančios individualius vaiko poreikius ir skatinančios vaiko savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą visuomenėje užtikrinant vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą.

Taip pat, projekto metu bus įsteigtas vaikų dienos centras Tytuvėnuose, kuriame paslaugas gaus 20 vaikų. Vaikų dienos centre vaikams bus suteiktos sąlygos paruošti namų darbus, ugdyti meninius ir kūrybinius gebėjimus, socialinius įgūdžius, gauti psichologinę konsultaciją.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. liepos 17 d. Projektą įgyvendinti planuojama iki 2021 m. gegužės 31 d.

Bendra projekto vertė siekia 167 881,00 Eur, kurią finansuoja Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Projektas „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“

Atsižvelgdami į Šiaulių regione, o ypatingai Kelmės rajone ir mieste paslaugų visuomenei trūkumą, o kai kuriuose gyvenimo srityse, tokiose kaip biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga, gyvūnų globa, efektyvaus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas, klimato kaita, žmogaus teisių gynimas ir lygių galimybių gynimas ir kūrybiškumo ugdymas paslaugų visuomenei nebuvimą, o tokių sričių kaip kultūrinė veikla ir visuomenės kūrybiškumo ugdymas, ligų prevencija, pacientų teisų gynimas ir tarpusavio pagalbos stiprinimas, visuomenės sveikatinimas, neįgaliųjų veiklos sąlygų gerinimas ar socialinių paslaugų teikimas nepatenkina poreikio, t.y. jų trūksta, prastą socialinę – ekonominę padėtį, didelio gyventojų skaičiaus socialinę atskirtį, didelį Kelmės rajono nedarbo lygį ir skurdą, į nepakankamą gyventojų verslumą bei negebėjimą vystyti socialinį verslą, į negebėjimą ar nesupratimą, kaip taikyti gero valdymo principus, į nepakankamą mokėjimą ar supratimą, kaip kūrybiškai spręsti problemas ir kurti pridėtinę vertę bei į kitas visuomenei aktualias problemas bei įššūkius.

Projekto tikslas – Paskatinti socialinio verslo, kuris teiktų bendruomeniai paslaugas arba prekes, padėsiančias spręsti konkrečias socialines problemas kūrimąsi ir plėtrą.

Uždavinys: Paskatinti bendruomeniai reikšmingo socialinio verslo kūrimąsi ir plėtrą Šiaulių regione.

Veikla:
Viešosios diskusijos. 6 diskusijos.
Pasidalijimo patirtimi renginiai. 10 renginių.
Pažintinės išvykos, skirtos socialinio verslo kūrymuisi paskatinti. 3 renginiai.
Konferencijos. 2 renginiai.
Sukurti socialiniai verslai. 9.

Paroda Tytuvėnų gimnazijoje

Dienoms vis einant trumpyn, nykstant spalvoms už lango, Tytuvėnų samarietukai ėmėsi rankdarbių. Ir ne bet kokių, o labai ryškių ir žaismingų. Iš daugybės spalvotų lydomos plastmasės karoliukų jie dėliojo įvairius ornamentus, pakabukus, geometrines figūras bei linksmus personažus. Kurti norėjosi tiek daug, kad galų gale prisikaupė nemaža krūvelė darbų. Dalį darbelių spėję padovanoti mokytojams ar draugams, vaikai vistiek mielu noru surengė savo kūrybos parodą Tytuvėnų gimnazijos bibliotekoje. Visi liko sužavėti! Tiek mokytojai, tiek mokiniai. Raibo akys nuo spalvų, stebino darbelių paprastumas ir genialumas.