Asmeninio asistento paslauga – pagalba negalią turintiems gyventojams

Laikraštis „Bičiulis“. Nr. 36 (8818), 2021 m. gegužės  8 d.

                      Negalią turintys asmenys dažnai susiduria su problemomis – negali savarankiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, jiems reikalinga pagalba tvarkant asmeninius reikalaus viešojoje erdvėje ar namų aplinkoje. Tokias atvejais gali padėti asmeninis asistentas, kuris, atsižvelgdamas į individualius asmens poreikius, nemokamai suteiks reikalingą pagalbą.

Asmeninio asistento paslauga. Kas tai?

                      Kelmės rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0003 „Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone“, kartu su Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriumi organizuoja ir teikia asmeninio asistento paslaugą asmenims su negalia.

                      Asmeninio asistento paslaugos – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui teikiama pagalba (iki 4 val. per dieną), padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

                      Asmeninio asistento paslaugų tikslas – atsižvelgus į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Kas gali gauti šias paslaugas?

                      Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi Kelmės rajone gyvenantys asmenys nuo 16 metų iki 65 metų, kuriems Lietuvos Respublikosneįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis, visiškai arba vidutiniškai apribojantis jų veiklą, dalyvavimą (orientuotis, judėti, dirbti, savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

                      Prioritetas teikiamas tiems asmenims, kurie lanko švietimo įstaigą arba dirba ar ieško darbo,taip pat asmenims, kurie nebegyvena stacionarios globos namuose ir, gaudami paslaugas, bendruomenėje gyvena savarankiškai arba kurie laukia eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas.

Kur kreiptis ir kaip gauti paslaugas?

                      Asmenys, kurie nori gauti asmeninio asistento paslaugas, turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikti:

  1. Prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas.

                      Galima pateikti ir laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas; asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;

                      Teikiant paslaugas, kiekvienu atveju individualiai nusprendžiama, kurios pagalbos priemonės yra būtinos. Pateikus prašymą gauti paslaugas, individualiai yra vertinamas kiekvieno kliento poreikis jas gauti.

Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus informacija
(Reklama)

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.